Tổng hợp các thẻ điều kiện Blogspot 2021 mới nhất

Thẻ điều kiện trong blogspot là thành phần khá hữu ích để bạn có thể tùy chỉnh hiển thị ở những trang nhất định như trang chủ, trang tĩnh,...

Thực ra có khá nhiều bài viết trên mạng nói về thẻ điều kiện này rồi nhưng mình post bài này nhằm tổng hợp kiến thức mà mình đã học được và nếu cần thì dỡ ra xem luôn, bài này như là một bài bookmark lại vậy thôi. Còn nếu bạn nào mới tìm hiểu blogspot chưa hiểu về thẻ này thì có thể lấy bài này tham khảo cũng tốt nhé!

Tổng hợp các thẻ điều kiện Blogspot 2021 mới nhất

Để áp dụng thẻ (tag) điều kiện bạn phải có kiến thức chút về HTML, bạn chú ý là cơ bản nó bắt đầu bằng tag với thuộc tính cond và kết thúc là một tag đóng. Trong giữa những tag này, các nội dung (html ,style, script, widgets…) sẽ chỉ xuất hiện hoặc thực hiện theo những điều kiện xác định.

{tocify} $title={Nội dung bài viết}

  • Ví dụ như trong đoạn code sau:

<b:if cond='your condition'>

 <style>...css code...</style>

 <script>...javascript code...</script>

</b:if>{codeBox}

Các thẻ điều kiện

Trang chủ (Homepage)

<b:if cond='data:view.isHomepage'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ -->

</b:if>{codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ -->

</b:if>{codeBox}

Trang bài viết (item)

<b:if cond='data:view.isPost'> 

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết -->

</b:if>{codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> 

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết -->

</b:if>{codeBox}

Cho một trang bài viết cụ thể:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "2019/03/postn.html"'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/2019/03/postn.html-->

</b:if>{codeBox}

Trang tĩnh (Static page)

<b:if cond='data:view.isPage'>

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page -->

</b:if> {codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page -->

</b:if> {codeBox}

Cho một trang tĩnh cụ thể:

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "p/static.html"'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết có địa chỉ url Blog-cua-ban/p/static.html 'foo' -->

</b:if>{codeBox}

Trang index bao gồm trang chủ, trang hiển thị nhãn Label, và trang archive

<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ -->

</b:if> {codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ -->

</b:if>{codeBox}

Trang label search

<b:if cond='data:view.isLabelSearch'>

  <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label -->

</b:if>

.................

<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "blogger"'>  

<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"-->

</b:if> {codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>

  <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label -->

</b:if>

.................

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blogger"'>  

<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "blogger"-->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm (ví dụ: /search?q=blogger)

<!-- Bao gồm trang tìm kiếm nhãn -->

<b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if>

<!-- Chỉ các trang tìm kiếm -->

<b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> … </b:if>{codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.searchQuery'> 

   <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang tìm kiếm --></b:if>

..................................

<b:if cond='data:blog.searchQuery == "blogger"'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm với từ "blogger"-->

</b:if>{codeBox}

Trang lỗi 404

<b:if cond='data:view.isError'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi -->

</b:if> {codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi -->

</b:if>{codeBox}

Trang lưu trữ (archive)

<b:if cond='data:view.isArchive'> 

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive-->

</b:if>{codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'> 

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive-->

</b:if>{codeBox}

Trang hiển thị trên mobile

<b:if cond="data:blog.isMobile">

<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile-->

</b:if>{codeBox}

Nội dung hiển thị cho những trang có nhiều bài viết trên cùng một trang, áp dụng này cho bài viết đầu tiên FirstPost (chỉ áp dụng cho Blog Gatget v1)

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>

 <!-- Nội dung cần trình bày -->

</b:if>{codeBox}

Nội dung hiển thị cho trang tĩnh Static Page và bài viết Item

<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết -->

</b:if>{codeBox}

Theo version trước:

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>

<!-- Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail

<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>

  <!-- Nội dung chỉ hiển thị với bài viết có ảnh thumbnail -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị một nội dung khi có Backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>

 <!-- Nội dung chỉ hiển thị khi có backlink -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung cho Tác giả bài viết

<b:if cond='data:displayname == "author-name"'> 

<!-- Nội dung cần trình bày -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó

<b:if cond='data:post.numComments == number'>

 <!-- Nội dung cần trình bày -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

 <b:if cond='data:post.allowComments'> 

<!-- Nội dung cần trình bày -->

</b:if>{codeBox}

Hiển thị nội dung ở trang Preview (xem trước)

<b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>{codeBox}

Điều kiện đối với nhãn (Label) cuối cùng

<b:loop values='data:post.labels' var='label'>

    <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'> <!-- Nếu ko phải nhãn cuối thì thêm ký tự đặc biệt vào phía sau -->

       ,

    </b:if>   

</b:loop>{codeBox}

Cách sử dụng và kết hợp các thẻ điều kiện 

Áp dụng điều kiện xuất hiện hoặc không xuất hiện

== Có nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này…..

!= Có nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra……

Dùng thêm thẻ <b:/else/>

Nếu muốn đưa vào một nội dung thay thế khi điều kiện đưa vào là sai, bạn cần thêm một thẻ <b:else> và cho nội dung vào giữa.

<b:if cond='data:view.isPost'>

 Nội dung chỉ hiển thị trang bài viết Item 

<b:else/>

 Nội dung hiển thị các trang còn lại 

</b:if>{codeBox}

Kết hợp của nhiều điều kiện (xuất hiện khi thỏa mãn các điều kiện)

<b:if cond='!data:blog.pageType == "item"'>

   <b:if cond='data:view.isHomepage'>

    <style type='text/css'>.post-body {color: yellow;}</style> 

   <b:else/>

    <b:if cond='data:view.isLabelSearch'>

    <style type='text/css'>.post-body {color: blue;}</style> 

     <b:else/> <style type='text/css'>.post-body {color: red;}</style>

    </b:if>

   </b:if>

</b:if>{codeBox}

Với đoạn code này thì có ý nghĩa xuất ở trang chủ thì .post-body có chữ màu yellow, nếu là trang nhãn sẽ có màu là blue, còn nếu là các trang khác sẽ có màu red.

Sử dụng điều kiện IN

<b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>

 Nội dung chỉ hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết

</b:if>{codeBox}

Sử dụng điều kiện NOT IN

<b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>

Nội dung không hiển thị Trang Tĩnh và trang Bài Viết

</b:if>{codeBox} 

Sử dụng điều kiện AND

<b:if cond='data:view.isPage and data:view.isPost'>

Nội dung hiển thị Trang Tĩnh và Trang Bài Viết

</b:if>{codeBox}

Sử dụng điều kiện OR

<b:if cond='data:view.isPage or data:view.isPost'>

Nội dung hiển thị hoặc Trang Tĩnh hoặc Trang Bài Viết

</b:if>{codeBox}

Sử dụng điều kiện Else if

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <data:post.body/>

<b:elseif cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

  <data:post.body/>

<b:else/>

  <data:post.snippet/>

</b:if>{codeBox} 

Đoạn code trên tương đương với:

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

  <data:post.body/>

<b:else/>

   <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>

     <data:post.body/>

   <b:else/>

     <data:post.snippet/>

   </b:if>

</b:if>{codeBox} 

Lưu ý 

Khi bạn chỉnh sửa code cho template của bạn, đôi khi dấu ngoặc kép (") sẽ bị thay thế bằng ký tự quot;. Ví dụ như:

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>{codeBox}

sẽ được thay là:

<b:if cond='data:blog.pageType == quot;static_pagequot;'>{codeBox}

Sử dụng điều kiện trong thẻ b:include hoàn toàn tương tự với thẻ b:if, bạn chỉ cần thêm vào thuộc tính cond='ĐIỀU KIỆN' của thẻ b:if vào thẻ b:include là xong.

QTV

Xin chào các bạn. Khi bạn ghé thăm đến đây thì những gì ở đây là những thứ bạn đang cần tìm kiếm. Bạn chỉ mất khoảng 2 phút để có thể hiểu và làm được. Nhưng mình mất 2 giờ đồng hồ để tạo ra chúng. Vậy nên nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ giúp mình nhé! google facebook

1
Nhận xét

Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.

Báo link hỏng | Hỗ trợ kỹ thuật | Khắc phục quá giới hạn lượt tải
TruongBlogger là website chia sẻ miễn phí các thủ thuật phần mềm cũng như phần cứng trong lĩnh vực công nghệ. Các phần mềm được chia sẻ trên TruongBlogger nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy phần mềm tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.
"Thăm ngàn, kẹp ngần nhưng vẫn không đủ chai ni (trả nợ)" bạn hãy tắt AdsBlock và dành thời gian click QUẢNG CÁO để ủng hộ mình nhé!