[Script] Xóa bạn bè đã khóa tài khoản hoặc bay màu trong danh sách bạn bè

Về cơ bản, hiện tại danh sách bạn bè sẽ ẩn hết các tài khoản đã bị khóa hoặc mất nick (theo kiểu checkpoint mà không gỡ được). Script này sẽ giúp bạn có thể loại bỏ những người đó khỏi danh sách bạn bè (để có thể add thêm người khác vào).

[Script] Xóa bạn bè đã khóa tài khoản hoặc bay màu trong danh sách bạn bè

Hướng dẫn sử dụng

  • Copy hết nội dung đoạn Script sau

/*

Script by @Jayremnt, 2021.

Improved by @MonokaiJs.

Unfriend locked and deactivated users

Please copy all the code to make sure that you will not get any errors

    ------

 */

const _0x7a79=['1DyRZeL','FriendingCometUnfriendMutation','POST','https://www.facebook.com/api/graphql/','\x20người\x20đã\x20ẩn\x20tài\x20khoản.\x20Tiếp\x20tục\x20lấy\x20dữ\x20liệu...','➡\x20Bắt\x20đầu\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20nhữn\x20người\x20đã\x20khóa\x20tài\x20khoản...','edges','title','ProfileCometAppCollectionListRendererPaginationQuery','node','actions_renderer','Lấy\x20danh\x20sách\x20các\x20tài\x20khoản\x20đã\x20bị\x20khóa\x20và\x20ẩn...','DTSGInitialData','onreadystatechange','\x20người.\x20Phát\x20hiện\x20','getTime','696195ppxVvG','url','action','includes','data','parse','app_collection:','565715dIkAxc','send','70477vhnVOT','page_info','split','cookie','status','Remove\x20locked\x20and\x20deactivated\x20users.','Script\x20by\x20Jayremnt\x20based\x20on\x20Monokai\x27s\x20Source\x20Kit,\x202021.','then','stringify','👌\x20Hoàn\x20tất!','---------------------------','c_user','concat','Bạn\x20có\x20muốn\x20xóa\x20những\x20bạn\x20bè\x20đã\x20ẩn\x20tài\x20khoản\x20Facebook\x20(khóa\x20tạm\x20thời)?','Đang\x20bắt\x20đầu...','name','17B26B4FA80','2LPmtqA','➡\x20Bắt\x20đầu\x20hủy\x20kết\x20bạn...','warn','log','catch','3ooQaqA','find','end_cursor','profile_owner','\x20người\x20còn\x20lại...','174153CoKMiL','GET','8214FEmLrS','has_next_page','🔄\x20Đã\x20tải\x20được\x20','token','toUpperCase','1ziNlTt','Error:\x20','214979FtlKjD','Để\x20tạm\x20dừng\x20hoạt\x20đồng,\x20mở\x20tab\x20\x22Sources\x22\x20và\x20nhấn\x20F8\x20hoặc\x20Ctrl\x20+\x20\x5c.','readyState','responseText',':2356318349:2','length','append','push','Đã\x20tải\x20xong,\x20bắt\x20đầu\x20thực\x20hiện\x20hủy\x20kết\x20bạn...','responseType','RelayModern','undefined','103peefSa','text','421623bziaPr'];function _0x58df(_0x889cca,_0x3aefff){return _0x58df=function(_0x7a79bc,_0x58df1f){_0x7a79bc=_0x7a79bc-0x7c;let _0x6331e3=_0x7a79[_0x7a79bc];return _0x6331e3;},_0x58df(_0x889cca,_0x3aefff);}const _0x14b987=_0x58df;(function(_0x3bf3a7,_0x5931dc){const _0x3a1484=_0x58df;while(!![]){try{const _0x4cc8d3=-parseInt(_0x3a1484(0xab))*parseInt(_0x3a1484(0xa6))+parseInt(_0x3a1484(0x87))+parseInt(_0x3a1484(0xc2))*parseInt(_0x3a1484(0xa1))+-parseInt(_0x3a1484(0x90))+-parseInt(_0x3a1484(0xc3))*parseInt(_0x3a1484(0xb4))+parseInt(_0x3a1484(0xc0))*-parseInt(_0x3a1484(0xad))+parseInt(_0x3a1484(0x8e))*parseInt(_0x3a1484(0xb2));if(_0x4cc8d3===_0x5931dc)break;else _0x3bf3a7['push'](_0x3bf3a7['shift']());}catch(_0x80f6cf){_0x3bf3a7['push'](_0x3bf3a7['shift']());}}}(_0x7a79,0x6e27f));let delayTime=0x3,unfriendLockedUser=confirm('Bạn\x20có\x20muốn\x20xóa\x20những\x20bạn\x20bè\x20đã\x20bị\x20khóa\x20tài\x20khoản?'),unfriendDeactivatedUser=confirm(_0x14b987(0x9d)),fbDtsg=require(_0x14b987(0x83))[_0x14b987(0xb0)],uid=document[_0x14b987(0x93)][_0x14b987(0x92)](';')[_0x14b987(0xa7)](_0x314d7d=>_0x314d7d[_0x14b987(0x8a)](_0x14b987(0x9b)))[_0x14b987(0x92)]('=')[0x1];(unfriendLockedUser||unfriendDeactivatedUser)&&(async()=>{const _0x529eff=_0x14b987;console['log'](_0x529eff(0x9a)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x96)),console[_0x529eff(0xa4)]('Improved\x20by\x20MonokaiJs.'),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x95)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x9a)),console[_0x529eff(0xa3)](_0x529eff(0xb5)),console[_0x529eff(0xa4)](_0x529eff(0x9e)),console['log'](_0x529eff(0x82));if(new Date()['getTime']()>parseInt(_0x529eff(0xa0),0x10))return;let _0x1928ff=[],_0xdb5871=[],_0x3b5444=[],_0x425098=async _0x34f6cd=>{const _0x1ce068=_0x529eff,_0x5e9667=await loadFriendsList(_0x34f6cd);let _0x3bcfdc=_0x5e9667[_0x1ce068(0x7d)],_0x31a080=_0x5e9667[_0x1ce068(0x91)];_0x3b5444=_0x3b5444[_0x1ce068(0x9c)](_0x3bcfdc),_0x3bcfdc['forEach'](_0x5e859d=>{const _0xfdb594=_0x1ce068;!_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)]['subtitle_text']&&(_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]?_0x1928ff['push']({'id':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x81)][_0xfdb594(0x89)]['profile_owner']['id'],'name':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x7e)][_0xfdb594(0xc1)],'url':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]}):_0xdb5871[_0xfdb594(0xbb)]({'id':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)]['actions_renderer'][_0xfdb594(0x89)][_0xfdb594(0xa9)]['id'],'name':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x7e)]['text'],'url':_0x5e859d[_0xfdb594(0x80)][_0xfdb594(0x88)]}));}),console['log'](_0x1ce068(0xaf)+_0x3b5444[_0x1ce068(0xb9)]+_0x1ce068(0x85)+_0x1928ff[_0x1ce068(0xb9)]+'\x20tài\x20khoản\x20bị\x20khóa\x20và\x20'+_0xdb5871[_0x1ce068(0xb9)]+_0x1ce068(0xc7)),_0x31a080[_0x1ce068(0xae)]&&_0x31a080[_0x1ce068(0xa8)]?_0x425098(_0x31a080[_0x1ce068(0xa8)]):(console[_0x1ce068(0xa4)](_0x1ce068(0xbc)),(async()=>{const _0x4a81fd=_0x1ce068;if(new Date()[_0x4a81fd(0x86)]()>parseInt(_0x4a81fd(0xa0),0x10))return;let _0x21f084=0x1;if(unfriendLockedUser){let _0x4b58ed=0x1;console['log'](_0x4a81fd(0xa2));for(const _0x154f0c of _0x1928ff){await unfriend(_0x154f0c['id']),console[_0x4a81fd(0xa4)]('👉\x20Đã\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20'+_0x154f0c[_0x4a81fd(0x9f)]+'.\x20'+(_0x1928ff[_0x4a81fd(0xb9)]-_0x4b58ed)+_0x4a81fd(0xaa)),_0x4b58ed++,await new Promise(_0x2b14a3=>{setTimeout(_0x2b14a3,delayTime*0x3e8);});}}if(unfriendDeactivatedUser){let _0x23c586=0x1;console[_0x4a81fd(0xa4)](_0x4a81fd(0x7c));for(const _0x16206a of _0xdb5871){await unfriend(_0x16206a['id']),console[_0x4a81fd(0xa4)]('👉\x20Đã\x20hủy\x20kết\x20bạn\x20với\x20'+_0x16206a['name']+'.\x20'+(_0xdb5871[_0x4a81fd(0xb9)]-_0x23c586)+_0x4a81fd(0xaa)),_0x23c586++,await new Promise(_0x3838d3=>{setTimeout(_0x3838d3,delayTime*0x3e8);});}}console[_0x4a81fd(0xa4)](_0x4a81fd(0x99));})());};_0x425098('');})();function loadFriendsList(_0x558bfc='',_0xbec0cc=0x8){const _0x21f6ec=_0x14b987;if(new Date()[_0x21f6ec(0x86)]()>parseInt(_0x21f6ec(0xa0),0x10))return;return new Promise((_0x6de10f,_0x5742c1)=>{const _0x3c81fb=_0x21f6ec;request(_0x3c81fb(0xc5),_0x3c81fb(0xc6),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':'RelayModern','fb_api_req_friendly_name':_0x3c81fb(0x7f),'variables':JSON[_0x3c81fb(0x98)]({'count':_0xbec0cc,'cursor':_0x558bfc,'scale':1.5,'id':btoa(_0x3c81fb(0x8d)+uid+_0x3c81fb(0xb8))}),'doc_id':0xedf5f7495a47e})[_0x3c81fb(0x97)](_0x525a1b=>{const _0x126166=_0x3c81fb;try{let _0xf31ee6=JSON[_0x126166(0x8c)](_0x525a1b)[_0x126166(0x8b)]['node']['pageItems'];_0x6de10f(_0xf31ee6);}catch(_0x521e19){_0x5742c1(_0x521e19);}})[_0x3c81fb(0xa5)](_0x5742c1);});}function unfriend(_0x3778ee){const _0xe76731=_0x14b987;if(new Date()[_0xe76731(0x86)]()>parseInt(_0xe76731(0xa0),0x10))return;return new Promise((_0x2dc12e,_0x5dbfcb)=>{const _0x2af276=_0xe76731;request(_0x2af276(0xc5),_0x2af276(0xc6),{'fb_dtsg':fbDtsg,'fb_api_caller_class':_0x2af276(0xbe),'fb_api_req_friendly_name':_0x2af276(0xc4),'variables':JSON[_0x2af276(0x98)]({'input':{'source':'bd_profile_button','unfriended_user_id':_0x3778ee,'actor_id':uid,'client_mutation_id':'1'},'scale':1.5}),'doc_id':0xf359e2f4ba06c})['then'](_0x2dc12e)[_0x2af276(0xa5)](_0x5dbfcb);});}function request(_0x268c2f,_0x4c274d,_0x56230a){const _0x52ca5a=_0x14b987;if(new Date()[_0x52ca5a(0x86)]()>parseInt('17B26B4FA80',0x10))return;let _0x1c75b2=new FormData();_0x268c2f=_0x268c2f[_0x52ca5a(0xb1)]();if(_0x268c2f==='POST')for(const _0x2d2b25 in _0x56230a){_0x1c75b2[_0x52ca5a(0xba)](_0x2d2b25,typeof _0x56230a[_0x2d2b25]==='string'?_0x56230a[_0x2d2b25]:JSON[_0x52ca5a(0x98)](_0x56230a[_0x2d2b25]));}else{if(_0x268c2f===_0x52ca5a(0xac)&&typeof _0x56230a!==_0x52ca5a(0xbf)){_0x4c274d+='?';for(const _0x2f04ba in _0x56230a){_0x4c274d+=_0x2f04ba+'='+encodeURI(_0x56230a[_0x2f04ba])+'&';}}}return new Promise((_0x35cbc8,_0x2d4360)=>{const _0x25bc71=_0x52ca5a,_0x2ef6d2=new XMLHttpRequest();_0x2ef6d2[_0x25bc71(0xbd)]=_0x25bc71(0xc1);try{_0x2ef6d2['open'](_0x268c2f,_0x4c274d),_0x2ef6d2[_0x25bc71(0x8f)](_0x1c75b2),_0x2ef6d2[_0x25bc71(0x84)]=function(){const _0x71a71=_0x25bc71;if(_0x2ef6d2[_0x71a71(0xb6)]===0x4){if(_0x2ef6d2[_0x71a71(0x94)]!==0xc8)_0x2d4360(_0x71a71(0xb3)+_0x2ef6d2[_0x71a71(0x94)]);else _0x35cbc8(_0x2ef6d2[_0x71a71(0xb7)]);}};}catch(_0x55bf79){_0x2d4360(_0x55bf79);}});}{codeBox}

  • Mở 1 tab Facebook mới trên trình duyệt Chrome.
  • Nhấn Ctrl + Shift + I. Qua tab Console.
  • Nhìn xuống phía dưới cái khung mới mở lên, tìm dấu ">" màu xanh dương, click vào bên phải cái dấu đấy và nhấn Ctrl + V (paste). Sau đó nhấn Enter.
  • Chờ khoảng 5 -> 15 phút (tùy số lượng bạn bè trong tài khoản của bạn nhé).

Cảnh báo

Vì đây là một sản phẩm không được phát triển bởi Facebook cũng như sử dụng các API không được Facebook cho phép sử dụng rộng rãi nên có thể dẫn tới tình trạng "Checkpoint" hoặc khóa tạm thời tính năng Unfriend do bị sử dụng quá nhanh. Tất nhiên bọn mình đã cố gắng để trường hợp này có xác suất xảy ra thấp nhất có thể, tuy nhiên đây cũng là một tính huống phần nào không thể tránh khỏi (mặc dù cũng hiếm khi xảy ra).{alertWarning}

-> Vậy nên, hãy cân nhắc kỹ khi sử dụng.

Script by @Jayremnt based on Monokai's Source Kit. Improved by @MonokaiJs.

Sưu tầm: #j2team_share (Nguyễn Anh Nhân)

QTV

Xin chào các bạn. Khi bạn ghé thăm đến đây thì những gì ở đây là những thứ bạn đang cần tìm kiếm. Bạn chỉ mất khoảng 2 phút để có thể hiểu và làm được. Nhưng mình mất 2 giờ đồng hồ để tạo ra chúng. Vậy nên nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ giúp mình nhé! google facebook

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.

Báo link hỏng | Hỗ trợ kỹ thuật | Khắc phục quá giới hạn lượt tải
TruongBlogger là website chia sẻ miễn phí các thủ thuật phần mềm cũng như phần cứng trong lĩnh vực công nghệ. Các phần mềm được chia sẻ trên TruongBlogger nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy phần mềm tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.
"Thăm ngàn, kẹp ngần nhưng vẫn không đủ chai ni (trả nợ)" bạn hãy tắt AdsBlock và dành thời gian click QUẢNG CÁO để ủng hộ mình nhé!