Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Phím tắt trong iOS là 1 thứ khá “hay ho”. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Đầu tiên ta chạy app Shortcuts lên, chọn mục Create Shortcut, Add Action.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Trong trang tiếp theo ta tìm chữ URL, nhấp vào icon URL. Tiếp theo sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào đường link URL của phần Software Update.

{tocify} $title={Nội dung bài viết}

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Danh sách các URL của các mục Settings

iCloud

 • iCloud: prefs:root=CASTLE
 • iCloud Backup: prefs:root=CASTLE&path=BACKUP

Wireless Radios

 • Wi-Fi: prefs:root=WIFI
 • Bluetooth: prefs:root=Bluetooth
 • Cellular: prefs:root=MOBILE_DATA_SETTINGS_ID

Personal Hotspot

 • Personal Hotspot: prefs:root=INTERNET_TETHERING
 • Personal Hotspot ⇾ Family Sharing: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Family%20Sharing
 • Personal Hotspot ⇾ Wi-Fi Password: prefs:root=INTERNET_TETHERING&path=Wi-Fi%20Password

VPN

 • VPN: prefs:root=General&path=VPN

Notifications

 • Notifications: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID
 • Notifications ⇾ Siri Suggestions: prefs:root=NOTIFICATIONS_ID&path=Siri%20Suggestions

Sounds

 • Sounds: prefs:root=Sounds
 • Ringtone: prefs:root=Sounds&path=Ringtone

Do Not Disturb

 • Do Not Disturb: prefs:root=DO_NOT_DISTURB
 • Do Not Disturb ⇾ Allow Calls From: prefs:root=DO_NOT_DISTURB&path=Allow%20Calls%20From

Screen Time

 • Screen Time: prefs:root=SCREEN_TIME
 • Screen Time ⇾ Downtime: prefs:root=SCREEN_TIME&path=DOWNTIME
 • Screen Time ⇾ App Limits: prefs:root=SCREEN_TIME&path=APP_LIMITS
 • Screen Time ⇾ Always Allowed: prefs:root=SCREEN_TIME&path=ALWAYS_ALLOWED

General

 • General: prefs:root=General
 • General ⇾ About: prefs:root=General&path=About
 • General ⇾ Software Update: prefs:root=General&path=SOFTWARE_UPDATE_LINK
 • General ⇾ CarPlay: prefs:root=General&path=CARPLAY
 • General ⇾ Background App Refresh: prefs:root=General&path=AUTO_CONTENT_DOWNLOAD
 • General ⇾ Multitasking (iPad-only): prefs:root=General&path=MULTITASKING
 • General ⇾ Date & Time: prefs:root=General&path=DATE_AND_TIME
 • General ⇾ Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Keyboards: prefs:root=General&path=Keyboard/KEYBOARDS
 • General ⇾ Keyboard ⇾ Text Replacement: prefs:root=General&path=Keyboard/USER_DICTIONARY
 • Settings ⇾ General ⇾ Keyboard ⇾ One Handed Keyboard: prefs:root=General&path=Keyboard/ReachableKeyboard
 • General ⇾ Language & Region: prefs:root=General&path=INTERNATIONAL
 • General ⇾ Dictionary: prefs:root=General&path=DICTIONARY
 • General ⇾ Profiles: prefs:root=General&path=ManagedConfigurationList
 • General ⇾ Reset: prefs:root=General&path=Reset

Control Center

 • Control Center: prefs:root=ControlCenter
 • Control Center ⇾ Customize Controls: prefs:root=ControlCenter&path=CUSTOMIZE_CONTROLS

Display

 • Display: prefs:root=DISPLAY
 • Display ⇾ Auto Lock: prefs:root=DISPLAY&path=AUTOLOCK
 • Display ⇾ Text Size: prefs:root=DISPLAY&path=TEXT_SIZE

Accessibility

 • Accessibility: prefs:root=ACCESSIBILITY

Wallpaper

 • Wallpaper: prefs:root=Wallpaper

Siri

 • Siri: prefs:root=SIRI

Apple Pencil

 • Apple Pencil (iPad-only): prefs:root=Pencil

Face ID

 • Face ID: prefs:root=PASSCODE

Emergency SOS

 • Emergency SOS: prefs:root=EMERGENCY_SOS

Battery

 • Battery: prefs:root=BATTERY_USAGE
 • Battery ⇾ Battery Health (iPhone-only): prefs:root=BATTERY_USAGE&path=BATTERY_HEALTH

Privacy

 • Privacy: prefs:root=Privacy
 • Privacy ⇾ Location Services: prefs:root=Privacy&path=LOCATION
 • Privacy ⇾ Contacts: prefs:root=Privacy&path=CONTACTS
 • Privacy ⇾ Calendars: prefs:root=Privacy&path=CALENDARS
 • Privacy ⇾ Reminders: prefs:root=Privacy&path=REMINDERS
 • Privacy ⇾ Photos: prefs:root=Privacy&path=PHOTOS
 • Privacy ⇾ Microphone: prefs:root=Privacy&path=MICROPHONE
 • Privacy ⇾ Speech Recognition: prefs:root=Privacy&path=SPEECH_RECOGNITION
 • Privacy ⇾ Camera: prefs:root=Privacy&path=CAMERA
 • Privacy ⇾ Motion: prefs:root=Privacy&path=MOTION\

App Store

 • App Store: prefs:root=STORE
 • App Store ⇾ App Downloads: prefs:root=STORE&path=App%20Downloads
 • App Store ⇾ Video Autoplay: prefs:root=STORE&path=Video%20Autoplay

Wallet

 • Wallet: prefs:root=PASSBOOK

Passwords & Accounts

 • Passwords & Accounts: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS
 • Passwords & Accounts ⇾ Fetch New Data: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=FETCH_NEW_DATA
 • Passwords & Accounts ⇾ Add Account: prefs:root=ACCOUNTS_AND_PASSWORDS&path=ADD_ACCOUNT

Mail

 • Mail: prefs:root=MAIL
 • Mail ⇾ Preview: prefs:root=MAIL&path=Preview
 • Mail ⇾ Swipe Options: prefs:root=MAIL&path=Swipe%20Options
 • Mail ⇾ Notifications: prefs:root=MAIL&path=NOTIFICATIONS
 • Mail ⇾ Blocked: prefs:root=MAIL&path=Blocked
 • Mail ⇾ Muted Thread Action: prefs:root=MAIL&path=Muted%20Thread%20Action
 • Mail ⇾ Blocked Sender Options: prefs:root=MAIL&path=Blocked%20Sender%20Options
 • Mail ⇾ Mark Addresses: prefs:root=MAIL&path=Mark%20Addresses
 • Mail ⇾ Increase Quote Level: prefs:root=MAIL&path=Increase%20Quote%20Level
 • Mail ⇾ Include Attachments with Replies: prefs:root=MAIL&path=Include%20Attachments%20with%20Replies
 • Mail ⇾ Signature: prefs:root=MAIL&path=Signature
 • Mail ⇾ Default Account: prefs:root=MAIL&path=Default%20Account

Contacts

 • Contacts: prefs:root=CONTACTS

Calendar

 • Calendar: prefs:root=CALENDAR
 • Calendar ⇾ Alternate Calendars: prefs:root=CALENDAR&path=Alternate%20Calendars
 • Calendar ⇾ Sync: prefs:root=CALENDAR&path=Sync
 • Calendar ⇾ Default Alert Times: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Alert%20Times
 • Calendar ⇾ Default Calendar: prefs:root=CALENDAR&path=Default%20Calendar

Notes

 • Notes: prefs:root=NOTES
 • Notes ⇾ Default Account: prefs:root=NOTES&path=Default%20Account
 • Notes ⇾ Password: prefs:root=NOTES&path=Password
 • Notes ⇾ Sort Notes By: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Notes%20By
 • Notes ⇾ New Notes Start With: prefs:root=NOTES&path=New%20Notes%20Start%20With
 • Notes ⇾ Sort Checked Items: prefs:root=NOTES&path=Sort%20Checked%20Items
 • Notes ⇾ Lines & Grids: prefs:root=NOTES&path=Lines%20%26%20Grids
 • Notes ⇾ Access Notes from Lock Screen: prefs:root=NOTES&path=Access%20Notes%20from%20Lock%20Screen

Reminders

 • Reminders: prefs:root=REMINDERS
 • Reminders ⇾ Default List: prefs:root=REMINDERS&path=DEFAULT_LIST

Voice Memos

 • Voice Memos: prefs:root=VOICE_MEMOS

Phone

 • Phone: prefs:root=Phone

Messages

 • Messages: prefs:root=MESSAGES

FaceTime

 • FaceTime: prefs:root=FACETIME

Maps

 • Maps: prefs:root=MAPS
 • Maps ⇾ Driving & Navigation: prefs:root=MAPS&path=Driving%20%26%20Navigation
 • Maps ⇾ Transit: prefs:root=MAPS&path=Transit

Compass

 • Compass: prefs:root=COMPASS

Measure

 • Measure: prefs:root=MEASURE

Safari

 • Safari: prefs:root=SAFARI
 • Safari ⇾ Content Blockers: prefs:root=SAFARI&path=Content%20Blockers
 • Safari ⇾ Downloads: prefs:root=SAFARI&path=DOWNLOADS
 • Safari ⇾ Close Tabs: prefs:root=SAFARI&path=Close%20Tabs
 • Safari ⇾ Page Zoom: prefs:root=SAFARI&path=Page%20Zoom
 • Safari ⇾ Request Desktop Website: prefs:root=SAFARI&path=Request%20Desktop%20Website
 • Safari ⇾ Reader: prefs:root=SAFARI&path=Reader
 • Safari ⇾ Camera: prefs:root=SAFARI&path=Camera
 • Safari ⇾ Microphone: prefs:root=SAFARI&path=Microphone
 • Safari ⇾ Location: prefs:root=SAFARI&path=Location

News

 • News: prefs:root=NEWS

Health

 • Health: prefs:root=HEALTH

Shortcuts

 • Shortcuts: prefs:root=SHORTCUTS

Music

 • Music: prefs:root=MUSIC
 • Music ⇾ Cellular Data: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:CellularData
 • Music ⇾ Optimize Storage: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:OptimizeStorage
 • Music ⇾ EQ: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:EQ
 • Music ⇾ Volume Limit: prefs:root=MUSIC&path=com.apple.Music:VolumeLimit

TV

 • Settings ⇾ TV: prefs:root=TVAPP

Photos

 • Photos: prefs:root=Photos

Camera

 • Camera: prefs:root=CAMERA
 • Camera ⇾ Record Video: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Video
 • Camera ⇾ Record Slo-mo: prefs:root=CAMERA&path=Record%20Slo-mo

Books

 • Books: prefs:root=IBOOKS

Game Center

 • Game Center: prefs:root=GAMECENTER

Ở đây mình sẽ copy đường link của Software Update và dán vào mục URL này.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Xong nhấn dấu cộng, tìm tiếp open URLs, chọn icon Safari. Xong nhấn Done.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Đặt tên cho shortcut, mình đặt là Check for updates. Để đổi icon cho shortcut này thì nhấp vào biểu tượng, chọn icon có sẵn trong list, xong nhấn Done.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Lúc này shortcut đã được tạo trong danh sách, để add vào màn hình home thì nhấn vào nút ba chấm trên shortcut, vào tiếp menu ba chấm, chọn Add to Home Screen, xong chọn Add là xong.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Thành quả, để check cập nhật nhấp vào icon mới là xong.

Hướng dẫn tạo phím tắt cho các mục Settings để truy cập nhanh hơn trên iOS

Thủ thuật nhỏ tạo phím tắt cho các mục Settings, chúc bạn thực hiện thành công nhé! 😁.

Đánh giá của bạn về bài viết này?

Trường

Có người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy.

Đăng nhận xét Hãy là người "bóc tem"

➥ Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.
➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.

Bạn ơi, tắt ADBLOCK trên trang mình với, mình cần Quảng Cáo để duy trì Website và trả tiền nhuận bút cho CTV.

Cảm ơn bạn nhiều!

×