Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard

Nhằm hỗ trợ các bạn tốt hơn trong việc cài đặt lại máy tính khi bị lỗi hoặc hỗ trợ người khác một cách nhanh chóng, mình xin chia sẻ phiên bản Windows AIO 530in1 ISO với đầy đủ phiên bản Windown từ 7, 8, 8.1, 10 đến 11 (x86/x64), cùng Windows Server từ 2008 đến 2022 (gần như là bản build mới nhất hiện nay). Các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng nếu cần thiết nhé.

Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard

Một file ISO tổng hợp đầy đủ các phiên bản từ Windows 7 đến Windows 11, Windows Server 2008 đến 2022. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ hỗ trợ hai ngôn ngữ Anh và Nga.

{tocify} $title={Nội dung bài viết}

Các phiên bản có trong bộ cài bao gồm

Windows 7 (x86, x64)

 • Windows 7 Home Basic (x64)
 • Windows 7 Home Basic N (x64)
 • Windows 7 Home Premium (x64)
 • Windows 7 Home Premium N (x64)
 • Windows 7 Professional (x64)
 • Windows 7 Professional N (x64)
 • Windows 7 Ultimate (x64)
 • Windows 7 Ultimate N (x64)
 • Windows 7 Enterprise (x64)
 • Windows 7 Enterprise N (x64)
 • Windows 7 Starter (x86)
 • Windows 7 Starter N (x86)
 • Windows 7 Home Basic (x86)
 • Windows 7 Home Basic N (x86)
 • Windows 7 Home Premium (x86)
 • Windows 7 Home Premium N (x86)
 • Windows 7 Professional (x86)
 • Windows 7 Professional N (x86)
 • Windows 7 Ultimate (x86)
 • Windows 7 Ultimate N (x86)
 • Windows 7 Enterprise (x86)
 • Windows 7 Enterprise N (x86)

Windows 8.1 (x86, x64)

 • Windows 8.1 (x64)
 • Windows 8.1 N (x64)
 • Windows 8.1 Single Language (x64)
 • Windows 8.1 Pro (x64)
 • Windows 8.1 Pro N (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise (x64)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x64)
 • Windows 8.1 (x86)
 • Windows 8.1 N (x86)
 • Windows 8.1 Single Language (x86)
 • Windows 8.1 Pro (x86)
 • Windows 8.1 Pro N (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86)
 • Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise (x86)
 • Windows 8.1 Enterprise N (x86)

Xem thêmWindows AIO Editions ISO (88in1), gồm tất cả các bản Windows 7, 8.1, 10, 11

Windows 10 (x86, x64)

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x64 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x64 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (x86 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise N 2015 LTSB (x86 - 1507)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x64 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB (x86 - 1607)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x64 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x64 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (x86 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC (x86 - 1809)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N 2021 LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise LTSC (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Education (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Education N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 21H2)
 • Windows 10 Home (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Education (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Education N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 21H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 21H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 1909)
 • Windows 10 Education (x64 - 1909)
 • Windows 10 Education N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 1909)
 • Windows 10 Pro (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 1909)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 1909)
 • Windows 10 Education (x86 - 1909)
 • Windows 10 Education N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 1909)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 1909)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 1909)
 • Windows 10 Home (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 2004)
 • Windows 10 Education (x64 - 2004)
 • Windows 10 Education N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 2004)
 • Windows 10 Home (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 2004)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 2004)
 • Windows 10 Education (x86 - 2004)
 • Windows 10 Education N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 2004)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 2004)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 2004)
 • Windows 10 Home (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Education (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Education N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 20H2)
 • Windows 10 Home (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Education (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Education N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 20H2)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 20H2)
 • Windows 10 Home (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Education (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Education N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64 - 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64 - 21H1)
 • Windows 10 Home (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Home N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Home Single Language (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Education N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro N for Workstations (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Pro Single Language (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Education (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Education N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise N (x86 - 21H1)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x86 - 21H1)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x86 - 21H1)

Windows 11 (x86, x64)

Windows 11 Home (x64)

 • Windows 11 Home N (x64)
 • Windows 11 Pro (x64)
 • Windows 11 Pro N (x64)
 • Windows 11 Home Single Language (x64)
 • Windows 11 SE (x64)
 • Windows 11 SE N (x64)
 • Windows 11 Pro Education (x64)
 • Windows 11 Pro Education N (x64)
 • Windows 11 Pro for Workstations (x64)
 • Windows 11 Pro N for Workstations (x64)
 • Windows 11 Pro Single Language (x64)
 • Windows 11 Education (x64)
 • Windows 11 Education N (x64)
 • Windows 11 Enterprise (x64)
 • Windows 11 Enterprise N (x64)
 • Windows 11 Enterprise multi-session (x64)
 • Windows 11 IoT Enterprise (x64)

Windows Server (x86, x64)

 • Windows Server 2008 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2008 R2 Web (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Essentials (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2012 R2 Foundation (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2016 (x64)
 • Windows Server 2016 Essentials (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2016 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Standard (x64)
 • Windows Storage Server 2016 Workgroup (x64)
 • Hyper-V Server 2019 (x64)
 • Windows Server 2019 Essentials (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2019 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 Standard (Full Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Server Core Installation) (x64)
 • Windows Server 2022 DataCenter (Full Installation) (x64)
 • Azure Stack HCI (Server Core Installation) (x64)

Một số hình ảnh các phiên bản

Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard
Windows AIO Editions ISO [530in1] AIO (x86/x64) by Adguard

Download Windows AIO Editions 530-in-1 (x86/x64)

{getButton} $text={Fshare} $icon={download} $color={#2980b9}{getButton} $text={Fshare (dự phòng)} $icon={download} $color={#2980b9}{getButton} $text={Google Drive (soon...)} $icon={download} $color={#2980b9}

QTV

Xin chào các bạn. Khi bạn ghé thăm đến đây thì những gì ở đây là những thứ bạn đang cần tìm kiếm. Bạn chỉ mất khoảng 2 phút để có thể hiểu và làm được. Nhưng mình mất 2 giờ đồng hồ để tạo ra chúng. Vậy nên nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ giúp mình nhé! google facebook

3
Nhận xét

Gửi kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ tốt nhất. Up ảnh lên trang Upload Image, sao chép link ảnh vào khung bình luận.

 1. Link GG lỗi không vào được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc đang cập nhật, mình cũng đợi chứ k có vip Fshare tải chắc tới năm sau mất :(

   Xóa
 2. Top 10 Casino Sites to Play Real Money Online in 2021
  Find out which casino sites offer 마라톤 벳 the best welcome bonuses. Top 10 Casino Sites to Play Real Money Online 꽁머니 in 2021 · 1. Wild 바카라 검증사이트 Casino – Top Rated Casino in New 망고 도메인 Jersey. 스포츠토토 하는법

  Trả lờiXóa
Báo link hỏng | Hỗ trợ kỹ thuật | Khắc phục quá giới hạn lượt tải
TruongBlogger là website chia sẻ miễn phí các thủ thuật phần mềm cũng như phần cứng trong lĩnh vực công nghệ. Các phần mềm được chia sẻ trên TruongBlogger nên dùng cho mục đích dùng thử. Nếu thấy phần mềm tốt, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả.
"Thăm ngàn, kẹp ngần nhưng vẫn không đủ chai ni (trả nợ)" bạn hãy tắt AdsBlock và dành thời gian click QUẢNG CÁO để ủng hộ mình nhé!